Условия за ползване

I. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

Настоящите Правила и условия са договор между Вас, като потребител на уеб сайта fispread.com и фирма “СПРЕД” ООД , упоменати по-долу като “fispread.com”, “Ни”, “Ние”, “Сайт”, “Сайта”, “Сайтът”, “Уеб сайт”, “Уеб сайта”, “платформата“, „мрежата“ или “Уеб сайтът”.

Това споразумение съдържа най-пълната си форма на български език и има предимство в случай на разлики и несъответствия с преведени версии, ако има такива.

Уеб сайтът www.fispread.com представлява бизнес уеб сайт, предлагащ информативни валутни котировки, контакти и др. Цялата тази информация е свързана с основната дейност (обмяна на валута) на фирма “СПРЕД” ООД.

Разяснения за някои термини:

„Бисквитки“ – Какво представляват бисквитките? fispread.com ползва Бисквитки (Cookies) – което представлява малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни (сесийни бисквитки). Сесийните бисквитки се съхраняват временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия Сайт, но се изтриват в момента, в който затворите страницата.Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на вашия компютър или мобилно устройство за по-дълъг период от време. Когато приемете условията за ползване на fispread.com, Вие се съгласявате с политиката на ползване на „бисквитки“.

„Потребител“ – всяко лице използващо услугите в сайта. Сайта не използва логин система и не поддържа база данни с потребители. Всеки потребител е длъжен да се запознае и приеме настоящите Общи условия.

„Лични данни“ всички данни, които съдържат идентифицираща информация за дадено лице (напр. име, адрес, телефонен номер, имейл и т.н.).

“Администратор на лични данни” личност или компания, която определя целите и средствата за обработка на личните данни. Единственият администратор на Вашите лични данни, за целите на предлаганите от сайта услуги, е “СПРЕД” ООД.

„Права върху интелектуална собственост“ – всички права, титли, марки, файлове и информация, която е обект или с интерес към определени авторските права, като произведения, промишлени образци, търговски марки, словесни – образни – графични – пространствени – звукови – светлинни и комбинирани марки, марки за услуги, търговски наименования, търговски тайни, патенти и други права на интелектуална собственост, признати във всички юрисдикции, без значение дали се съдържа в Държавен регистър на марките или не.

II. СПОРАЗУМЕНИЕ

Този своеобразен договор урежда взаимоотношенията между страните “СПРЕД” ООД и всички потребители ползващи услугите на сайта и тяхното съгласие, свързано с предмета на настоящото споразумение и анулира всички предшестващи или паралелни дискусии, споразумения, декларации, гаранции или други видове комуникация между тях. Вие декларирате, че няма да нарушавате чрез Уеб сайта законовото право или права на трети лица върху обекти защитени от закона. Без да се ограничава общият характер на предходното. Вие се съгласявате със средствата за комуникация използвани от Уеб сайта. Вие не можете да присвоявате правата върху настоящото споразумение или да използвате, която и да било част от него за никакви цели, без предварително писмено съгласие от представител на „СПРЕД“ ООД като в този случай изрично се изключват електронните съобщения, (например електронна поща). Ако някоя част от настоящото споразумение съдържа клауза в противоречие с действащите към момента закони, то тя следва да се приеме като невалидна и неефективна и може да бъде променена до степен, необходима за да съответства на приложимото законодателство. Настоящото споразумение няма за цел да влияе или пренебрегва закона по никакъв начин. Вие се съгласявате, че в случаите, когато настоящото споразумение се прилага и използва в друга държава, Вие се съгласявате да се съобразявате с разпоредбите в съответната юрисдикция. Настоящото споразумение и всеки спор или претенция, произтичащи от или свързани с това споразумение, се прилагат и тълкуват в съответствие със законите на Република България и правото на Европейския съюз (ЕС). „СПРЕД“ ООД и Вие се съгласявате, че всички претенции трябва първо да се решават чрез преговори. Вие безусловно и от собствено име се съгласявате с юрисдикцията на българските съдилища. Вие се съгласявате, че „СПРЕД“ ООД може да упражнява правото си да контролира комуникацията в Уеб сайта с цел поддържане на желаното ниво на услугите. Ползвайки уеб сайта fispread.com, услугите предлагани в него и свързаните с него софтуер и услуги Вие се съгласявате с настоящото споразумение и приемате всички негови клаузи и разпоредби. Fispread.com ползва Бисквитки (Cookies) – което представлява малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ КАТО КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ БУТОНА СЛЕД КРАЯ НА НАСТОЯЩИЯ ТЕКСТ И ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА fispread.com НА УЕБ АДРЕС fispread.com, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЕГОВАТА СЪЩНОСТ И ЦЯЛОСТ, ВИЕ НЕ МОЖЕ ДА ПОЛЗВАТЕ fispread.com, ДА ПОЛУЧИТЕ ДОСТЪП ДО НЕГО ИЛИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УЕБ САЙТА И/ИЛИ СВЪРЗАНИТЕ С НЕГО УСЛУГИ. АКО СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ И ПРИЕМАТЕ ДА БЪДЕТЕ ПРАВЕН СУБЕКТ В НЕГО, ВИЕ ДЕКЛАРИРАТЕ И ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СЕ ОБВЪРЗВАТЕ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА ПОЛУЧИТЕ СЪОТВЕТНИТЕ ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ, “ВИЕ” И “ВИ” ЩЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ПРАВНИЯ СУБЕКТ ПРИЕЛ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ. Изменения по настоящото споразумение могат да бъдат извършвани по всяко време, единствено и само от представител на „СПРЕД“ ООД, като промените се публикуват в сайта. Всяка промяна по документа ще съдържа датата, на която е направена промяната и дата, от която промените по него влизат в сила, като тя може да бъде същата или в бъдеще време. Ако преработената версия на това Споразумение намалява или ограничава вашите права или увеличава вашите отговорностите, ние публикуваме промененото Споразумение предварително, преди датата, на която влиза в сила, за да ви дадем нужното предизвестие. Ако продължите да използвате сайта и свързаните с него услуги след датата на влизането в сила на преработена версия на настоящото Споразумение, това съставлява вашето съгласие с направените промени на условията в него. Ако не сте съгласен с извършените промени, то задължително трябва да напуснете fispread.com. Съгласно това споразумение, fispread.com предоставя услуги на всички потребители на сайта. В Уеб сайта fispread.com имат право да участват само юридически и физически лица ( еднолични търговци и пълнолетни такива), които са способни при нужда да сключват правно обвързващи договори в приложимото законодателство. Потребителят потвърждава, че НЕ Е: (а) гражданин или жител на страна, в която използването и участието в Уеб сайта е забранено от закона, с постановление, наредба, договор или административен акт; (б) гражданин, жител на или се намира в страна или регион, който е обект на санкции от България или под ембарго; (в) физическо или юридическо лице, наето от трети или свързани с други лица, обявени за издирване от българското законодателство. Вие се съгласявате и задължавате да НЕ:

– ползвате сайта чрез средства различни от уеб интерфейса, който предоставя fispread.com

– ползвате Уеб сайта за цели различни от целите, за които е създаден и в разрез с правилата, на които отговаря и следва.

– ползвате Уеб сайта в разрез с действащото законодателство в Република България.

– извършвате дейност, която смущава или възпрепятства функционирането на Уеб сайта или уеб сървъра, на който се намират физическите файлове на Уеб сайта (вкл. разпространението на вируси)

– качвате или изпращате през сайта невалидни, неизвестни, непроверени, съдържащи зловреден код или други злонамерени или противозаконни файлове, съобщения, реклами или текстове.

– публикувате URL или други външни връзки, които могат да бъдат със злонамерена насоченост, с непознато за Вас съдържание или предлагащи услуги или стоки различни от тези на „СПРЕД“ ООД.

– извличате данни от Уеб сайта чрез ръчни или автоматизирани средства или процеси, за каквито и да било търговски, маркетингови или други цели, както и да не копирате съдържание от Уеб сайта.

– публикувате съдържание от Уеб сайта в други уеб сайтове.

– използвате авторско съдържание от Уеб сайта за каквато и да било друга услуга.

– използвате или предоставяте софтуер (с изключение на уеб браузъри с общо предназначение, email клиенти, или софтуер изрично лицензиран от нас) или услуги, които взаимодействат или са съвместими със Сайта, например за сваляне на данни, качване на данни, публикуване и управление на обяви, електронно известяване, заявки за търсене или използване чрез мобилните комуникации.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Срокът на споразумението в този договор започва да тече и влиза в сила от датата на първоначалното влизане в сайта и продължава да бъде действащ, докато не напуснете сайта fispread.com Представител на „СПРЕД“ ООД има правото, но не и задължението, да изтрие, ограничи или прекрати достъпа Ви до Уеб сайта, ако прецени, че сте нарушили или сте в противоречие с настоящото споразумение или нарушавате правата на трето лице използващо Уеб сайта. Прекратяването не Ви освобождава от Вашите неизплатени задължения към „СПРЕД“ ООД, ако имате такива.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

При първоначалното Ви влизане в сайта и когато ползвате услугите, предоставени от fispread.com Вие не предоставяте на сайта никакви Ваши лични данни освен Вашия IP адрес. В този случай Вие изпращате на защитените сървъри на fispread.com, само и единствено Вашия IP адрес, определени в категория от GDPR като „обикновенни“.

„СПРЕД“ ООД, като администратор на Вашите лични данни не изисква, не обработва и не съхранява лични данни като имена, адрес, телефон, имейл и др.

„СПРЕД“ ООД, като администратор на Вашите лични данни не изисква, не обработва и не съхранява лични данни определени в категория от GDPR като „чувствителни“.

Когато осъществявате достъп до fispread.com или използвате нашите Услуги, ние автоматично събираме следната информация за Вас:

– данни за вписване ( IP адреса на Вашето устройство ).

Ние НЕ събираме „чувствителни“ лични данни, които:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения;

– разкриват членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

– се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном;

Нашите Услуги не са предназначени за лица под 18 годишна възраст и не събираме съзнателно лични данни на такива лица. В случай, че узнаем, че лице под 18 години ни е предоставило лични данни, те ще бъдат изтрити незабавно. Вие сте длъжни да съхранявате и да не разпространявате всякакъв вид информация, която достигне до вас по един или друг начин чрез Уеб сайта. Ние не сме отговорни по никакъв начин за следствия и последствия причинени от изтичане на информация изпратена от Вас или до Вас чрез Уеб сайта. Вие се задължавате да не разкривате или използвате информация на никого, освен в случаи, когато закона го изисква или когато това е необходимо за изпълнението на задача описана в сключен от Вас договор.

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ

Ще използваме Вашите лични данни само тогава, когато законодателството ни позволява. Най-често ще използваме Вашите лични данни при следните обстоятелства:

– Когато е нужно за защита на Ваши законни интереси да подобрим нашите услуги и да Ви осигурим безопасна и сигурна Платформа.

– Когато сме задължени да спазим законово или регулаторно задължение.

Ние обработваме горепосочената информация за пълното и точно изпълнение на съвместния ни договор, за подобряване на нашите Услуги и на базата на нашия законен интерес за предотвратяване на измами. С приемането на настоящите Общи условия, вие декларирате изрично, че давате съгласието си да обработваме предоставените от Вас ваши лични данни. Ние НЕ споделяме информация, съдържаща лични данни и предоставена ни от Вас, с трети страни. Платформата може да съдържа връзки към уебсайтове или приложения на трети страни. Ако кликнете върху някоя от тези връзки, имайте предвид, че всеки има собствена политика за поверителност. Не контролираме тези уебсайтове / приложения и не носим отговорност за техните политики. Когато напускате Платформата, Ви препоръчваме да прочетете съобщението за поверителност на всеки уебсайт, който посещавате.

СЪХРАНЕНИЕ

Данните, които събираме за вас, ще бъдат съхранявани и обработвани в България на високо защитени сървъри. Ние сме изпълнили множество технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на Вашите лични данни. Ще запазим Вашите лични данни само толкова дълго, колкото е необходимо, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително за целите на съответствие със законови, счетоводни или отчетни изисквания. За да определим подходящия период на запазване на личните Ви данни, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на личните Ви данни, потенциалния риск от вреди от неразрешено използване или разкриване на Вашите лични данни, целите, за които обработваме Вашите лични данни и дали можем да постигнем тези цели чрез други средства и приложимите законови изисквания. Моля, имайте предвид, че въпреки предприетите от нас мерки за защита на Вашите данни, прехвърлянето на данни през интернет или други отворени мрежи никога не е напълно защитено и съществува риск личните Ви данни да станат достъпни до неупълномощени трети страни. В случай, че имате въпроси относно процесите по събиране, обработка и съхранение на Вашите лични данни, моля свържете се с нас.

ВАШИТЕ ПРАВА При определени обстоятелства, имате права съгласно приложимите закони за защита на личните данни и във връзка с вашите лични данни. Такива права са:

– Право да поискате достъп до личните си данни (обикновено наричани „искане за достъп на субекта на данните“). Това ви дава възможност да получите копие от личните си данни, които съхраняваме и да проверите дали са законно обработвани.

– Право да поискате коригиране на личните Ви данни, които имаме за вас. Това ви дава възможност да коригирате всички непълни или неточни данни, които имаме за вас. Въпреки това може да се наложи да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте.

– Право да поискате ограничаване на обработката на личните Ви данни. Това ви дава възможност да се свържете с нас с искане за преустановяване на обработката на личните Ви данни в следните хипотези:

а) ако искате да докажем точността на данните;

б) когато смятате, че използването на данните от нас е незаконно;

в) когато изисквате от нас да съхраняваме данните, дори ако вече нямаме нужда от това, тъй като Ви е нужно да установите, за да упражнявате или да докажете Ваши претенции;

г) когато сте се противопоставили на използването на Вашите данни, но трябва да проверим дали притежаваме законови основания да ги използваме.

– Право да поискате заличаване на личните Ви данни. Това право Ви дава възможност да се свържете с нас с искане за изтриване или премахване на личните Ви данни, когато вече не желаете да продължим да ги обработваме. Освен това, имате право да поискате да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите срещу обработването (виж, по-долу), когато имате съмнение, че е възможно да сме обработили вашата информация не в съответствие със законовите изисквания или от когато се изисква да изтрием личните Ви данни, за да бъдем в съответствие със законовите изисквания. Моля, имайте предвид, че за определени цели може да сме законово задължени да съхраняваме Вашите лични данни.

– Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни, когато е основано на легитимен интерес (или на такъв на трета страна) и има основание за ваши конкретни интереси, което ви кара да се противопоставите на обработката на личните Ви данни на това основание, като смятате, че обработването нарушава Ваши основни права и и свободи. Имате право да възразите, когато обработваме вашите лични данни за целите на директния маркетинг. В определени случаи можем да докажем, че имаме убедителни легитимни основания да обработваме информацията относно Вас, което отменя ваше право на възражение.

– Право да поискате прехвърляне на личните Ви данни към Вас или на трета страна. Ще Ви предоставим или на посочена трета страна, която сте избрали, Вашите лични данни в структуриран, обикновено използван, машинно четим формат. Имайте предвид, че това право се отнася само за автоматизирана информация, за която първоначално сте предоставили съгласието си да използваме или която сме използвали , за да сключим договор с Вас.

– Право да оттегляте вашето съгласие за обработването на личните Ви данни имате по всяко време. Това не засяга законосъобразността на обработката, която вече сме извършили на основание предварително дадено Ваше съгласие.

Обикновено не се изисква такса: Нямате задължение за плащане на такса за достъп до личните Ви данни (или за упражняване на някое от другите Ви права). Въпреки това, може да наложим разумна такса, ако молбата Ви е очевидно неоснователна, повтаряща се или прекомерна. Може да откажем да изпълним искането Ви при тези обстоятелства.

Срок за отговор: Ще направим всичко възможно, за да отговорим на всяко легитимнo исканe в рамките на един месец от подаването му. Може да ни отнеме повече от месец, в случай че искането ви е особено сложно или сте направили няколко искания. В този случай ще ви уведомим и ще Ви държим в течение. Освен това, имате право да подадете жалба по всяко време до Комисията за защита на личните данни. Преди да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, бихме искали да се запознаем с Вашите основания за жалба и претенции и да направим всичко възможно, за да ги разрешим. Моля, свържете се с нас като използвате формата за контакт и/или предоставените на сайта контакти. Основен надзорен орган по отношение събирането, обработката и съхранението на лични данни в Република България е: Комисия за защита на личните данни Адрес: София , 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2 Тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525 Уебсайт: https://www.cpdp.bg/

ПОСЛЕДНИ РАЗПОРЕДБИ

Вие нямате право да поставяте Уеб сайта в „рамка“ чрез използване на iframe или да създавате огледално копие на сайта и дори част от неговото съдържание на друг домейн или IP адрес, върху който и да е друг сървър или Интернет базирано устройство.

ул. Победа 17,
Пловдив
4003

Понеделник – Петък : 09:00 – 18:00
Събота: 09:00 – 15:00
Неделя: почивен ден

Тел : +359 879 966 066; +359 32 968 883

A black logo of financial centre "Spread"
Този сайт използва “бисквитки”. Ако желаете, може да научите повечe ТУК!