СПР€Д

Срочни сделки

Срочни валутни сделки

През последните 25-30 години срочните валутни сделки и търговията с тях нараства твърде много, дори за някои контракти като, например, суапите и по-сложните деривативни комбинации се забелязва взривоопасен бум. Много често срочните сделки се асоциират с покупко-продажбата на производни или деривативни контракти, макар че между тях съществува определена разлика.

Деривативните и производните сделки с финансови инструменти приличат на срочните сделки, но те не са тъждествени с тях. Разлики съществуват както по обхвата, така и по механизма и най-вече по изпълняваните стратегии, с цел да се реализира някой от предварително набелязаните мотиви, свързани със спекулиране, хеджинг или арбитраж.


При срочните валутни сделки съществува разлика във времето от датата на договарянето на условията на контракта и датата на размяна на валутните ефекти, т.е. отнасят се за размяна на валутни ефекти извън рамките на допустимите два работни банкови дни, които се приемат за спот-сделките.
Често пъти срочната сделка се дефинира като споразумение между договарящите се страни за покупко-продажба на даден актив (валута, цени книжа, други финансово производни инструменти и т.н., наричан базов актив) по цена определена днес и със сетълмент на фиксирана дата в бъдещето.
Срочните сделки се осъществяват на междубанковия пазар и следователно видът и сумата на търгуваните активи, както и падежът на сделките могат да бъдат свободно договаряни между страните. Доставата на актив,а най-често валута, обект на срочната сделка, се осъществява на предварително опредлен ден в бъдещето. Когато базовия актив, валута или ценни книжа бъдат купени или продадени срещу реални пари в международната валутна практика, това се тълкува като приключване на сделка или затваряне на сделка. Това действие се нарича сетълмент, а датата на сетълмент се определя на база датата да сделката.


Съществуват няколко правила за определяне на сетълмента при различните базови активи. В случай, че една от страните по сделката не може да я осъществи се счита, че сделката е провалена. Трансферът и доставката на валути и ценни книжа се извършва обикновено чрез клирингови къщи. Именно тези институции равняват сделките и служат като депозитар на своите клиенти, т.е. извършват сетълмент. Друга алтернатива е записването на сделката в регистър тя се въвежда в компютър и не се изисква издаването на сертификати.
Клиринговата къща представлява институция или най-вече търговска банка, която уравнява взаимни задължения между определени организации, фирми, предприятия и т.н., които са регистрирани на фондовите и стоковите борси.


Много важен елемент при срочните сделки е техният падеж. По принцип те могат свободно да бъдат договаряни извън рамките на спот-времето, но при деривативноте контракти той (падежът) зависи от типа на упражняване н контакта например опционните валутни контракти. Така, например:

 • При европейски тип опции правото на покупка или на продажба се упражнява на определена дата в бъдещето;
 • При американски тип опции правото може да се упражнява през целия период до определена дата;
 • При азиатски тип опции правото се осъществява автоматично, ако опцията е включена в цената, което предполага, че цената на опцията е по-изгодна за упражняване от нейната пазарна цена.
 • При полуамериканската (=бермудска) опция правото може да се упражнява на няколко определени дати преди падежа, защото тя е своеобразен хибрид между американска и азиатска опция.

Срочните борсови сделки притежават няколко предимства, които са свързани със следното:

 

 1. Борсата предоставя директен достъп за търгуване само на своите членове, чрез системите или механизма на търговия, като преобладаващата част от сделките са срочни борсови сделки, на които е присъща определена надеждност и сигурност с възможност за профеционално управление на риска.
 2. Благодарение на клиринговата система всички срочни сделки, сключвани на борсата, са гарантирани, което минимизира риска от неизпълнение на срочната сделка. В случай на неизпълнение, клиринговата система, чрез клиринговата къща или най-често нейните фукции се изпълняват от търговска банка, гарантира автоматично изпълнение на неустойката от НЕизправната към изправната страна по срочната делка.
 3. Срочните сделки, сключвани на борсата, например фючърсни и опционни, дават възможност на членовете за реализиране на различни стратегии. От една страна чрез тях може да се осъществява ограничаване на риска от резки движения в цените на активите чрез т.нар. хеджингови операции, а от друга може да се осъществяват рискови стратегии, чрез определени борсови спекулации;
 4. Чрез срочните борсови сделки, чийто времеви хоризонт за изпъление е до 12 месеца, се осъществява прогноза за цените на активите, а това е нещо, което всеки търговец или посредник би желал да знае;
 5. На всички заинтересовани лица своевременно се предоставя специализирана информация за сключени срочни сделки, за какви активи (стоки, валути, ценни книжа и други инструменти), в какви обеми и на какви цени включително и офертни цени по видове активи и срочност на сделките.

От гледна точка на цената на валутите (валутния курс) при срочните валутни сделки, съществуват два варианта, а именно:

 

 • Курса на валутата, която се търгува, купува или продава на срок, съвпада с курса на същата валута при сделките спот;
 • Курсът на валутата по срочната сделка се различава от прилагания в момента курс-спот на същата валута. Разликата между двата курса спот и срочния представлява премията или отбива, дисконта по отношение на сделките с незабавна размяна на валутните ефекти:

Първо премията или репорта е разлика между срочния валутен курс и спот-курса на същата валута;
Второ Отбива или дисконта е разлика между спот-курса и срочния валутен курс;
Трето Аутрайд валутни курсове в практиката е възможно при сключване на срочни сделки да се посочат по отделно курсовете спот и курсовете на срочната сделка. По-често, обаче, се използва само разликата между тези две величини. Това са т.нар. аутрайд валутни курсове, при които се посочва сам премията или отбива на срочния курс спрямо курса спот. Използват се котировките аутрайд, пти които в таблици за курсовете на срочните сделки се котират само премиите със знак + или дисконта със знак .

 

Templates by BIGtheme NET

СПРЕД ООД

Пловдив, ул. Победа 17

+359 879 966 066; +359 32 968 883
office@fispread.com; kokoza@abv.bg 

Работно време:

понеделник-петък - 08:30 - 18:30

събота - 09:00- 15:00

неделя - почивен ден

contentmap_module